ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εγκρίθηκε από το ΓΕΜΗ η αύξηση κεφαλαίου της ΠΑΕ Άρης – Στα 2.889.900 ευρώ το μετοχικό

Εγκρίθηκε από το ΓΕΜΗ η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ Άρης, η οποία βαδίζει βήμα-βήμα στην νέα εποχή, μετά την εξυγίανση της! Στα 2.889.900 ευρώ ανέβηκε το μετοχικό, μετά τις δυο αυξήσεις που σημειώθηκαν μέσα σε περίπου δυο χρόνια.

Ακολούθησε το PRESSARIS και στο Instagram, για ακόμα πιο άμεση ενημέρωση στα θέματα του Άρη!

Συγκεκριμένα, η πρώτη αύξηση ήταν 690.000 ευρώ και η δεύτερη περίπου 1.000.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν από την οικογένεια Καρυπίδη, οι ζημίες που παρουσιάστηκαν στα δυο χρόνια της Football League, με τα σχεδόν μηδαμινά έσοδα. Αυτές οι ζημίες των δυο πρώτων χρόνων χρήσης της ΠΑΕ στην “εποχή Καρυπίδη” ήταν συνολικά 2.418.369 ευρώ (1.290.640 την πρώτη χρονιά και 1.127.729 την δεύτερη), χρήματα, άνοιγμα που καλύπτονται από τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ.

Όπως αναφέρει ο ισολογισμός της ΠΑΕ Άρης, ο οποίος επικυρώθηκε επίσης από το ΓΕΜΗ: “Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά την χρήση από 01/07/2017 έως 30/06/2018 ανήλθε σε
€ 297.041,07.
Τα αποτελέσματα μετά φόρων είναι ζημιογόνα και ανήλθαν σε € -1.127.728,98 για την
χρήση 01.07.2017-30.06.2018”.

Παράλληλα αναφέρεται στην “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: “Τα αποτελέσματα της χρήσεως είναι αρνητικά και οφείλονται κυρίως στην ποδοσφαιρική κατηγορία στην οποία αγωνίζεται η ποδοσφαιρική της ομάδα, Football League, στην οποία τα έσοδα (κύκλος εργασιών) είναι πολύ χαμηλά. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 30.06.2018 έχει ως εξής:
Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 30.06.2018 ανέρχονται σε € -528.369,25”.

Από κει και πέρα σε ότι αφορά την ΑΜΚ, όπως αναφέρει στην επικύρωση της τελευταίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου το ΓΕΜΗ:

“Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000 €) διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστης, εκ των οποίων οι τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες τριάντα έξι (36.000) μετοχές είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου.

Με την από 22-03-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εξακόσιες ενενήντα χιλιάδες ευρώ (690.000,00) με την έκδοση 23.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η καθεμία.

Με την από 13-04-2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια (999.900,00) ευρώ με την έκδοση 33.330 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η καθεμία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (2.889.900 €) διαιρούμενο σε ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (96.330) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστης, εκ των οποίων οι εννέα χιλιάδες εξακόσιες τριάντα τρεις (9.633) μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα επτά (86.697) μετοχές είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου”.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο:

 

 

To Top