ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ TOP

Και επίσημα “πράσινο φως” από το ΓΕΜΗ: Στα 4.889.700 ευρώ το μετοχικό της ΠΑΕ Άρης (photo)

Εγκρίθηκαν και επίσημα από το ΓΕΜΗ οι τελευταίες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου: Στα 4.889.700 ευρώ το μετοχικό της ΠΑΕ Άρης και με την… βούλα.

Σύμφωνα με τα όσα δημοσίευσε και επίσημα το ΓΕΜΗ, η ΠΑΕ Άρης με τις δυο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που έγιναν μέσα στον Νοέμβριο έφτασε το μετοχικό κεφάλαιο στο ποσό των περίπου 4.900.000 ευρώ, ποσά που κάλυψε δυο φορές στο διάστημα αυτό η οικογένεια Καρυπίδη.

Όπως αναφέρει η έγκριση από το ΓΕΜΗ στις 8 Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ΠΑΕ:

Με την από 27-11-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (999.900,00 €) με την έκδοση 33.330 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η καθεμία.

“Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (3.889.800 €) διαιρούμενο σε εκατό
είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσιες εξήντα (129.660) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστης, εκ των οποίων οι δώδεκα χιλιάδες  εξακόσιες εξήντα (12.660) μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες εκατό δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα τέσσερα (116.694) μετοχές είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου.

Με την από 27-11-2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά εννιακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (999.900,00 €) με την έκδοση 33.330 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η καθεμία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.889.700 €) διαιρούμενο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 €) εκάστης, εκ των οποίων οι δέκα έξι χιλιάδες διακόσιες ενενήντα εννέα (16.299) μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου και οι υπόλοιπες εκατό σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα ένα (146.691) μετοχές είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου”

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό κεφάλαιο της νέας ΠΑΕ ήταν 1.200.000 ευρώ, ενώ έχουν σημειωθεί στην συνέχεια άλλες δυο αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου:

22 Μαρτίου 2018: 690.000 ευρώ.

13 Απριλίου 2019: 999.900 ευρώ.

To Top