Πρόσκληση μετόχων, λίγο πριν τις… παραιτήσεις

Από λεπτό σε λεπτό αναμένονται οι παραιτήσεις των μελών του διοικητικού συμβουλίου της ΠΑΕ Άρης. Παράλληλα, δημοσιεύτηκε στον Τύπο πρόσκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΠΑΕ, βάσει του νόμου και του καταστατικού.

Πρόκειται για μια τυπική διαδικασία, η οποία δεν επηρεάζει τις διοικητικές εξελίξεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί, με κύριο θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2.000.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Δ.Σ καλεί: «τους μετόχους της ΠΑΕ ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης σε έκτακτη Γ.Σ στις 22 Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Αλκμήνης αρ. 69 στο Δήμο Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρίας

– Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2εκ ευρώ

α) δια της καταβολής μετρητών με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και

β) δια κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων των πιστωτών της εταιρίας και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Δεδομένου ότι ποσοστό 10% των νέων μετοχών που θα διατεθούν θα περιέλθει στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο της ΠΑΕ σύμφωνα με το ν. 2725/1999 ως ισχύει, οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα υποχρεούνται να καταβάλλουν αναλογικά την αξία των μετοχών του ιδρυτικού σωματείου.

Τροποποίηση άρθρου 23 του καταστατικού της εταιρίας, κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο με την τροποποίηση των άρθρων 7 και 23 που θα αποφασιστεί.
Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω γενική συνέλευση, οφείλουν, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γ.Σ να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία  καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων η επαναληπτική συνέλευση θα γίνει στις 3 Ιουλίου ή στις 16 Ιουλίου, καταληκτική ημερομηνία».

To Top