Απέρριψε το αίτημα για έκτακτη γ.σ., στα 1.445 τα τακτοποιημένα μέλη

Με ανακοίνωση της η Κοινωνία Μελών γνωστοποιεί ότι απορρίπτει το αίτημα δυο μελών της για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ενώ αντίθετα αποδέχθηκε εν μέρει αίτηση, ως προς την ενημέρωση του αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, τα οποία τελικά είναι 1.445.

Αναλυτικά:

Κατόπιν της με αριθμό πρωτοκόλλου 19/21-4-2012 αίτησης, αναφέρουμε τα κάτωθι:

– Το παρόν αίτημα για σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης υπογράφεται τους Ισαάκ Ξανθόπουλο και Νικόλαο Τρακατέλη. Ρητά ο Νόμος και το Καταστατικό του Σωματείου απαιτούν συγκεκριμένο αριθμό μελών προκειμένου να συγκληθεί αυτή, κάτι το οποίο δεν λαμβάνει χώρα με την παρούσα αίτηση. Περαιτέρω, η παρούσα αίτηση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, διότι φέρεται υπογεγραμμένη από δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ενώ ταυτόχρονα στο τέλος αυτής αναφέρονται συνολικά πέντε (5) ονόματα, χωρίς την υπογραφή τους, γεγονός το οποίο επισημάνθηκε στους αιτούντες από τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης.

– Κατά το πρόσφατο παρελθόν διαπιστώθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου, σε έγγραφα αιτήματα ή έγγραφες προτάσεις μελών, αναφορά ονομάτων τα οποία, όπως αργότερα απεδείχθη με έγγραφες ενυπόγραφες καταγγελίες, ουδέποτε συναίνεσαν στο περιεχόμενο του αιτήματος ή της πρότασης,

– Σύμφωνα με τις διατάξεις «περί Σωματείων» του Αστικού Κώδικα, δίδεται το δικαίωμα γνώσης των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου, που μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 1.445 .

– Σύμφωνα με τις εν γένει διατάξεις του Αστικού Κώδικα, η απόδοση του ονομαστικού πίνακα των οικονομικά τακτοποιημένων μελών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, διότι τούτο αντίκειται στο Νόμο.

– Τέλος, καμία υποχρέωση δεν φέρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να αναγιγνώσκει έγγραφα και ιστοσελίδες του διαδικτύου, αν προηγουμένως αυτά δεν κατατίθενται ως συνημμένα στην εκάστοτε αίτηση, όπως εν προκειμένω στην παρούσα.

Κατόπιν τούτων και ιδιαίτερα:

1) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα «περί Σωματείων», «περί αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας», «περί άσκησης δικαιωμάτων» και «περί της υποχρέωσης παροχής» και

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου, όπως αυτές αναλυτικά περιλαμβάνονται σε αυτό.

ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΔΕΚΤΗ

Η ως άνω αίτηση, ως προς την ενημέρωση του αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου , που ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 1.445.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ως άνω αίτηση, τόσο κατά το τυπικό όσο και κατά το ουσιαστικό μέρος της, ως προς την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης και της απόδοσης του ονομαστικού καταλόγου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, για όλους τους παραπάνω λόγους.

Σε περίπτωση κατά την οποία θεωρούν οι αιτούντες ότι προσβάλλονται τα νόμιμα δικαιώματά τους, δύνανται να προσφύγουν ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου.-

Θεσσαλονίκη, 23-4-2012

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου

To Top