Δέκα απαντήσεις για τις φορολογικές δηλώσεις

Προσυμπληρωμένες και ηλεκτρονικές θα είναι οι φετινές φορολογικές δηλώσεις που θα αποστείλουν περίπου έξι εκατομμύρια Έλληνες.

Εως το τέλος Ιουλίου η πρώτη δόση

Το σύστημα Taxis ανοίγει στις 20 Μαρτίου, η προθεσμία εκπνέει στις 30 Ιουνίου ενώ η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου.

Για πρώτη φορά, η εφορία δεν θα ταχυδρομήσει καν εκκαθαριστικά σημειώματα τα οποία θα διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά. Ο φορολογούμενος, θα παραλαμβάνει μόνο μια ειδοποίηση με την οποία, μέσω της ταυτότητας οφειλής, θα πληρώνει σε τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.

Πρεμιέρα και για τον «διοικητικό προσδιορισμό του φόρου»

Για πρώτη φορά επίσης, καθιερώνεται ο «διοικητικός προσδιορισμός του φόρου». Είναι ένα εκκαθαριστικό το οποίο θα αποστέλλει η εφορία προκειμένου να ενημερώσει τον φορολογούμενο ότι προχώρησε σε δική της εκκαθάριση φόρου βάσει στοιχείων που περιήλθαν στην αντίληψή της.

1. Πότε πρέπει να υποβάλλω τη φορολογική μου δήλωση;

Το αργότερο έως τις 30/06/2014. Η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxis έχει προγραμματιστεί να ανοίξει την επόμενη Πέμπτη 20/03/2014. Η φορολογική δήλωση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω internet.

2. Μπορώ να υποβάλλω δήλωση αν δεν έχω κωδικό πρόσβασης στο Taxis;

Μπορεί η δήλωση να υποβληθεί από εξουσιοδοτημένο λογιστή φοροτεχνικό με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης. Στην περίπτωση αυτή, απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 με γνήσιο υπογραφής του φορολογούμενου και του ή της συζύγου προς τον λογιστή.

3. Υπάρχει δυνατότητα να υποβληθούν οι δηλώσεις χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ;

Όλες οι δηλώσεις –αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες- των φυσικών προσώπων, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται και οι δηλώσεις με επιφύλαξη.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή εφόσον κρίνεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ότι συντρέχει αντικειμενική και πραγματική αδυναμία υποβολής της δήλωσης με ηλεκτρονικό τρόπο, επιτρέπεται να υποβληθούν αυτές σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Αποκλειστικά χειρόγραφα, υποβάλλονται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται ενημέρωση της εφορίας, (τμήμα μητρώου) πριν κατατεθεί η φορολογική δήλωση

4. Μπορεί η εφορία να προσδιορίσει διοικητικά το ύψος του φόρου;

Ναι, μπορεί. Για πρώτη φορά ενεργοποιείται διάταξη της φορολογικής νομοθεσίας η οποία προβλέπει ότι «στις περιπτώσεις που, κατά την κείμενη φορολογική νομοθεσία, η φορολογική δήλωση δεν συνιστά άμεσο προσδιορισμό φόρου, η φορολογική διοίκηση εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. Εάν η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίσει το φόρο ολικά ή μερικά με βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται σε φορολογική δήλωση του φορολογούμενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα οποία βασίστηκε ο προσδιορισμός του φόρου».

Με απόφασή του, ο γενικός γραμματέας φορολογικών εσόδων, καθόρισε και το έντυπο που θα αποστέλλει η εφορία σε περιπτώσεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.

5. Σε πόσες δόσεις θα πληρωθεί ο φόρος και πότε;

Ο φόρος θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση, θα λήξει στις 31/07/2014 ανεξάρτητα από το πότε έγινε η υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Αντίστοιχα, η 2η δόση θα πρέπει να καταβληθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου και η 3η δόση στο τέλος Νοεμβρίου. Όποιος, θέλει μπορεί να πληρώσει εφάπαξ για να εξασφαλίσει έκπτωση φόρου 1,5%

6. Πότε τα παιδιά θεωρούνται προστατευόμενα μέλη;

Θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

Για τα παιδιά, η αναγραφή του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική, ενώ η αναγραφή του ΑΦΜ προαιρετική.

7. Πώς θα δηλωθούν οι τόκοι των καταθέσεων και τι γίνεται σε περίπτωση κοινών λογαριασμών;   

Στη φορολογική δήλωση θα πρέπει να δηλωθούν όλοι οι τόκοι από το 1ο ευρώ και τα ποσά θα αναγραφούν (ή θα εμφανιστούν προσυμπληρωμένα) στους κωδικούς 667 ή 668. «Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά»

8. Ποια εισοδήματα θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα;

Θεωρείται βέβαιο ότι τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις και ελεύθερα επαγγέλματα θα γίνει προσπάθεια να προσυμπληρωθούν στις δηλώσεις. Από εκεί και πέρα, από την απόφαση που δημοσίευσε χθες το υπουργείο Οικονομικών προκύπτει ότι θα γίνει προσπάθεια να εμφανιστούν αυτόματα στη δήλωση –έστω και με τη μορφή βοηθητικού πίνακα- τα ποσά που απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο (π.χ αποζημίωση απόλυσης) καθώς και ποσά που απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης (π.χ αποζημίωση απόλυσης)

9. Θα πρέπει και φέτος να αναγράψουμε τον αριθμό του ρολογιού της ΔΕΗ;

Αναγράφεται υποχρεωτικά ο εννιαψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος όλων των ακινήτων, εφόσον υπάρχει παροχή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της ή μη, από την εταιρεία που το παρέχει (ΔΕΗ ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση), από το είδος του παρεχόμενου ρεύματος (συμβατικό, εργοταξιακό κλπ) και ανεξάρτητα αν από την ίδια παροχή ηλεκτροδοτούνται περισσότερα ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, χώροι στάθμευσης κ.λπ.).

10. Αν δικαιούμαι επιστροφή φόρου πώς θα πάρω πίσω τα χρήματά μου;

Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά, θα τους ζητείται η συμπλήρωση του έτους γέννησης και εφόσον το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μια φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

Πηγή: thetoc.gr

 

To Top